Zawarcie umowy

 

 

Umowa o naukę zawodu na rok szkolny

 

Informujemy, że umowy na  bieżący rok szkolny  powinny być spisane z uczniami w terminie od początku lipca do połowy sierpnia br.

 

 

Osoby zainteresowane szkoleniem pracowników młodocianych

winny przygotować dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy :

 

 

A/ rzemieślnik – pracodawca lub osoba przez niego upoważniona :

 

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej określający zakres pracy zakładu,

 • dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe uprawniające do szkolenia,

 • dokument stwierdzający przygotowanie pedagogiczne,

 • dokument stwierdzający znajomość przepisów o ochronie pracy, w tym przepisów

oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy art. 207 par 3 Kodeksu pracy , ( kurs BHP )

 • oświadczenie, iż zakład pracy spełnia warunki do zatrudniania młodocianych, w szczególności

dysponuje określoną ilością stanowisk pracy adekwatną do liczby uczniów.

 

W przypadku osoby działającej w imieniu

pracodawcy – pracownik, dodatkowo :

 

 1. umowę o pracę

 2. dane personalne : data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, Pesel

 1. dowody poświadczające kwalifikacje zawodowe, pedagogiczne oraz bhp.

 

 

B/  pracownik młodociany ( uczeń ) przedkłada :

 

 • kwestionariusz osobowy  (do wglądu)                                   

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 • aktualne orzeczenie uprawnionego lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie, / Badanie profilaktyczne - wstępne /          

 • oraz                

 •  w przypadku ucznia nie mającego ukończonych 15 lat absolwenta szkoły podstawowej zaświadczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • oświadczenie odnośnie wyboru formy dokształcania teoretycznego / szkoła, kurs, inna forma.

 • w przypadku ucznia nie mającego ukończonych 15 lat absolwenta szkoły podstawowej zgoda pisemna rodziców lub / opiekuna prawnego

 • w przypadku zaliczenia okresu nauki w tym samym zawodzie - świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy świadectwo szkolne- kwalifikacja do następnej pracy

 • w przypadku przejścia ucznia z praktyk zawodowych ze szkoły branżowej na praktyki do pracodawcy - zaświadczenie o praktyce ze szkoły

 

- uczeń powinien przybyć do Biura Cechu wraz z rodzicem, który powinien przedstawić dowód tożsamości.

 

 

Przypominamy, że uczeń w dniu podpisania umowy ( 01.09.br)

nie może mieć ukończone 18 lat.