Wstąp do Cechu

Wstąp do cechu

 

Zgodnie z art. 2  Ustawy o rzemiośle (Dz. U Nr 17 poz. 92/1989 z późniejszymi zmianami -  rzemieślnikiem jest osoba fizyczna,  (lub spółka osób fizycznych) która  z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na  rachunek tej osoby   - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą , małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą.

Do rzemiosła nie zalicza się działalności: handlowej, gastronomicznej, transportowej, usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

Członkami Cechu są przede wszystkim rzemieślnicy zatrudniający pracowników młodocianych, ponieważ zgodnie z wyżej cytowana Ustawą, rzemieślnicy szkolący uczniów obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami  Cechu lub Izby Rzemieślniczej.

Tak więc zapraszamy do naszego grona wszystkich rzemieślników, a przede wszystkim tych którzy szkolą uczniów.


Rzemieślnik chcący przystąpić do Cechu  składa deklarację o chęci przystąpienia, skierowaną do Zarządu Cechu w której zobowiązuje się po podjęciu pozytywnej uchwały przez Zarząd :

  • przedłożyć  dowody kwalifikacji zawodowych,

  • przedłożyć uprawnienia do szkolenia uczniów  (kurs pedagogiczny, dyplom mistrzowski, względnie inne dowody),

  • przedłożyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

  • przedłożyć Nr REGON, PESEL, NIP,

  • opłacać składkę miesięczną w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, obecnie  -  od 40 – 50 zł miesięcznie w zależności od liczby zatrudnionych pracowników,

  • osobiście uczestniczyć w zebraniach, szkoleniach,  spotkaniach integracyjnych  oraz Walnych Zgromadzeniach, a w przypadku nieobecności  na WZ podporządkować się jego uchwałom

Druk deklaracji o chęci przystąpienia do Cechu do pobrania w biurze.