Statut Cechu

 

                      Statut Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

                                                  & 1.

 

1.Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży zwany dalej Cechem jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców,

 

2.Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej  organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 06.07.2001 roku o Trójstronnej   Komisji do spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego ( Dz. U. nr 100 poz.1080) oraz ustawy z dnia 14.12.1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ( Dz U. nr 6 z 2001 r. poz.56 , nr 42 poz.475 i nr 100 poz.1080).

 

3.Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy  z 22.03.1989 r o rzemiośle

(Dz. U. nr 17 poz.92 z późn. zm.) ,ustaw wymienionych w ust. 2 oraz niniejszego Statutu.

 

                                                & 2.

 

Cech prowadzi  działalność na terenie całego kraju w zakresie rzemiosł różnych.

 

                                                & 3.

 

1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych

2. Siedzibą Cechu jest : Chodzież ul. Raczkowskiego nr 1

 

                                                & 4.

 

Cech jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

 

 

II. ZADANIA CECHU

 

                                                & 5.

 

 

1.Zadaniem cechu  jest w szczególności utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z  zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz swoich członków działalności społeczno- organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.

 

 

 

 

2.Do zadań Cechu należy w szczególności :

 

1) ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i

administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sadów, związków zawodowych, urzędów i instytucji,

2) prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej,

3) utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika,

4) wykonywanie , na podstawie upoważnienia Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, w której Cech jest zrzeszony, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle       pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków cechu,

5)  podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzeganie prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z 22.03.1989 roku o rzemiośle przez wszystkie osoby i  instytucje, których dotyczyć to może,

 

 

3. Cech realizuje cele określone w ust.1 i 2 poprzez:

 

1) udzielanie swoim członkom porad i instruktażu,  także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu,

2) przedstawienie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących naruszania prawa lub uzasadnionego interesu społecznego,

3) prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków,

4) organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,                                                                                                                                                                                                             5)  udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej swoich członków, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego,

6) rozpatrywanie skarg na działalność członków cechu,

7) prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle,

8) delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczególne - w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia - a także do organizacji społecznych , w których Cech uczestniczy,

9) pomoc instruktażową- szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp,prawa pracy i wymogów sanitarno-epidemiologicznych,

10) dokonywanie na wniosek osoby zainteresowanej - fachowej oceny pracy wykonanej przez członka Cechu i ich rodzin i wydanie w tym przedmiocie opinii,

11) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników , a także dla pracowników Cechu i członków ich rodzin,

12) organizowanie kursów , seminariów , szkoleń,

13) wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb,

14) prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej

15) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym przez Walne Zgromadzenie,

 

 

 

4. Cech dla zapewnienia realizacji zadań statutowych gromadzi środki finansowe pochodzące ze źródeł wymienionych w & 49 Statutu , a także ze spadków i darowizn, z wynajmu lokali użytkowych położonych w budynku Domu Rzemiosła w Chodzieży przy ulicy Raczkowskiego nr 1, jak również może prowadzić działalność gospodarczą - prowadzenie ośrodków szkoleniowych, domów wczasowych, przychodni lekarskich oraz podejmować inne przedsięwzięcia organizacyjne zgodne z przepisami prawa.

 

III . CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

                                                 &6

 

1. Członkami Cechu mogą być, prowadzący działalność na warunkach określonych ustawą o rzemiośle:

a)osoby fizyczne będące małymi przedsiębiorstwami w rozumieniu ustawy - prawo działalności gospodarczej,

b)przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników,

c)inne osoby fizyczne, jeżeli nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy  niż trzy lata,

 

1.Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu , o ile nie jest członkiem właściwej Izby Rzemieślniczej , a działalność tą prowadzi w granicach administracyjnych obszaru działania Cechu , o którym mowa w & 2 Statutu Cechu,

 

2.Członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej , jeżeli  prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle,

 

4. Osoby, które nabyły członkostwo Cechu   na podstawie przepisów obowiązujących przed    wejściem w życie niniejszego Statutu, zachowują swoje uprawnienia członkowskie do  czasu ich wygaśnięcia, w przypadkach określonych w tym Statucie

 

                                                & 7.

 

1.Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji.

- Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej.

- Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko , adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.

 

2.Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.

3.Uchwala w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

4.Osoby , które nabyły członkostwo w Cechu  z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają  warunki określone w art. 2 ust 2 ustawy z dnia 23 marca 1989 r o rzemiośle.

 

 

 

 

                                                  & 8

 

1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu , nie później  niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

         

 

                                                  & 9

 

1.Członkowie Cechu  maja prawo do :

1)korzystanie z pomocy i świadczeń Cechu  w zakresie określonym w & 5 Statutu,

2)wybierania i wybieralności do organów Cechu,

3)zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,

4)wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu cechu - dotyczących praw członka - do Walnego Zgromadzenia,

5)Obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień

6)Wglądu w protokóły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu cechu , protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń

7)Uzyskiwania od organów cechu - na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu , jego wynikach oraz zamierzeniach,

 

2.Nie ma prawa wybieralności członek Cechu , który :

1)został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,

2)został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,

3)zalega z zapłatą składki członkowskiej powyżej pół roku mimo pisemnego wezwania o jej uregulowaniu w dodatkowym terminie.

 

                                                   & 10.

 

Członkowie Cechu obowiązani są :

1)przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,

2)stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów  organizacji rzemieślniczych,

3)regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,

4)poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła przez upoważnionych przez Zarząd pracowników Cechu i członków Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu szkolenia zawodowego pracowników młodocianych,

5)podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów

6)rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać swoje powinności zawodowe, dbać o jakość usług  lub produkcji oraz  rozpatrywać rzeczowo zgłaszane w tym przedmiocie reklamacje  odbiorców.

 

 

 

 

 

                                                  & 11

 

Członek Cechu obowiązany jest w ciągu 30 dni zawiadomić Biuro Cechu o zaniechaniu przez niego działalności gospodarczej lub o przeniesieniu  siedziby swego zakładu poza teren działalności cechu lub w inne miejsce.

 

                                                   & 12

 

Członkostwo w cechu ustaje na skutek :

1)wystąpienia,

2)wykreślenia,

3)wykluczenia

 

                                                   & 13

 

1.  Członek cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem.Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.

 

2.  Wystąpienie członka Cechu następuje z dniem zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu cechu

 

 

                                                   & 14

 

Wykreślenie członka z cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w cechu.

 

 

                                                   & 15

 

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd cechu.

 

                                                     & 16

1.O wykreśleniu członka cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem   poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z   pouczeniem o możliwości odwołania się.

 

2.Uchwała w sprawach określonych w ust.1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc  prawną doręczenia.

 

3.Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w & 55

 

4.Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.

 

5.O terminie Walnego Zgromadzenia , na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd cechu pod wskazanym  przez siebie w odwołaniu  adresem w sposób określony w & 26 Statutu.

 

6.W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia - zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

 

                                                   & 17

 

1.Wykluczenie członka cechu może nastąpić z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.

 

2.Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Sąd Cechowy zgodnie z zasadami określonymi w & 42 Niniejszego Statutu.

 

 

 

                                                  & 18

 

1.Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając potrzeby finansowania działalności organizacyjno-samorządowej Cechu a także wydatki na działalność statutową Cechu oraz organizacji, których cech jest członkiem.

 

2.O wysokości składki cechowej , Biuro cechu zawiadamia członków cechu ze wskazaniem podstawy jej obliczenia oraz terminów i sposobu płatności.

 

3. Nie uregulowane w ciągu sześciu miesięcy składki  podlegają wyegzekwowaniu w drodze sądowej po uprzednim wezwaniu do ich dobrowolnego zapłacenia  dodatkowym terminie.

 

                                                     & 19

 

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność :

 

1)" honorowego starszego " lub " honorowego członka " cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych..

2)"honorowego członka Cechu " osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.

 

2.Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

 

IV.  ORGANY  CECHU

 

                                                      & 20

 

1.Organami Cechu są:

 

   A . Walne Zgromadzenie Członków,

   B.   Zarząd,

   C.   Komisja Rewizyjna

   D.   Sąd cechowy

 

2.Członek cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust.1 lit B,C i  D.

 

3.Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa , statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie , zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.

 

4.Wybory Starszego Cechu oraz do organów , o których mowa w ust.1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje  także w głosowaniu tajnym.

 

5.Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się  tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

 

6.Za udział w posiedzeniach organów cechu , z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia,  członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd cechu .

 

A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

                                                  

                                                       

                                                   & 21

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

 

 

                                                   & 22

 

1.Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy :

 

1)uchwalenie  Statutu i jego zmian,

2)wybór i odwołanie starszego cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczącego i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu cechowego oraz zastępców członków,

3)określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,

4)uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu,

5)rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej ,zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach  i udzielania absolutorium Zarządowi.

6)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia , zbycia lub obciążenia nieruchomości,

7)podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpieniu z nich,

8)upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

9)uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

10) nadawanie godności członka honorowego Cechu,

11) rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał Zarządu cechu,

12) wybieranie delegatów  na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie.

 

                                                     & 23

 

Odwołanie członka Zarządu , komisji rewizyjnej lub sądu cechowego - przed upływem kadencji - może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2)3 głosów , oddanych w

głosowaniu tajnym.

 

                                                     & 24

1.Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków - Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.

2.Delegatów wybierają zebrania środowiskowe na okres kadencji Zarządu. Przy liczbie członków do 1.000 wybiera się jednego delegata na czterech członków. Ponad 1.000 do 1.500 - jednego delegata na sześciu członków, Ponad 1.500 - jednego delegata na ośmiu członków.

 

3.Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy w o Walnych Zgromadzeniach.

 

4.Na żądanie 1/4  ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.

 

                                                       & 25

 

1.Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku , najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego Zgromadzenie zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy cechu w jego zastępstwie , na podstawie uchwały Zarządu.

 

2.Ponad to Zarząd cechu obowiązany jest podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie :

 

1)Komisji Rewizyjnej,

2)1/4 ogółu członków lub delegatów

 

3.Domagający się zwołania Walnego Zgromadzenia winni zgłosić Zarządowi cechu stosowny wniosek na piśmie z podaniem porządku obrad Walnego Zgromadzenia . W takim przypadku Walne Zgromadzenie winno odbyć się w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia żądania. O ile Zarząd Cechu zwołania Zgromadzenia nie dokona ,  Walne Zgromadzenie władne jest zwołać Komisja Rewizyjna lub Komisja wyłoniona przez 1/4 ogółu liczby członków cechu lub delegatów ,który domagał się zwołania Zgromadzenia.

 

                                                         & 26

 

1.O czasie , miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków lub delegatów w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać też udział inne zaproszone osoby przez zwołującego Zgromadzenie.

 

2.W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze cechu - odpowiednio do porządku obrad - następujących materiałów :

1)zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

2)sprawozdania Zarządu,

3)projektów podstawowych uchwał,

4)protokółu poprzedniego Walnego Zgromadzenia

 

3.Członkom, którzy zalegają z zapłatą składek cechowych przez okres ponad sześciu miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć , że w przypadku nie przedłożenia dowodu opłaty składek , zostaną pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

   

                                                  & 27

 

1.Walne Zgromadzenie otwiera Starszy cechu lub Podstarszy cechu.

Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu  Prezydium w składzie :

Przewodniczący, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 

2.  Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo , po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby , które nie stosują się do zarządzeń porządkowych

 

3.  Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

 

                                                  & 28

 

1.Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami & 25 i & 26 Statutu  jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad , jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 części liczby członków cechu lub delegatów.

 

2.W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków lub delegatów, Zarząd może przeprowadzić Walne Zgromadzenie w drugim terminie po czasie  1 godziny od pierwszego terminu , które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu.

 

3.O możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w drugim terminie powinna być umieszczona informacja w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.

 

4.Uchwały zapadają zwykła większością głosów , jeśli Statut nie stanowi inaczej.

 

5.Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnienia porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów. Uchwała o uzupełnieniu porządku obrad nie może być podjęta sprawa zmiany Statutu.

 

6.W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu lub delegaci w przypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów.

                        

                                                 & 29

 

1.Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

 

2.Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

 

B  ZARZĄD CECHU

                                                    & 30

 

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

 

1.Zarząd składa się z 6 osób, w tym ze Starszego Cechu , 2 Podstarszych , sekretarza, skarbnika oraz 1 członka.

Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie : Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera  2 zastępców członków.

Warunkiem wyboru Starszego Cechu jest uzyskanie 50% głosów, natomiast pozostałych członków Zarządu większością głosów.

 

2.Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2-ch Podstarszych, sekretarza i skarbnika.

 

3.Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

 

4.Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu , w przypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów tylko delegaci.

Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje ustępującemu Zarządowi oraz uprawnionym uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

 

5.Kandydat na członka do samorządu powinien posiadać co najmniej 3 letni okres członkostwa w cechu.

 

 

                                                      & 31

 

W razie zmniejszenia składu Zarządu Cechu w trakcie trwania jego kadencji na skutek rezygnacji ,śmierci lub odwołania  do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów- według kolejności umieszczenia na liście. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu w trakcie kadencji, do czasu wyboru  funkcje Starszego Cechu pełni Podstarszy Cechu. Wybory następcy na tę funkcję przeprowadzić należy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 

                                                    & 32

 

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu , z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

 

                                                      & 33

 

1.Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu , a w szczególności:

1)reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,

2)gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w & 22

3)zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowanie wniosków na te zgromadzenia,

4)powoływanie komisji spośród członków Cechu , na okres kadencji  Zarządu,

5)realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,

6)powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z  obowiązującymi zasadami  płac,

7)rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu oraz kierowanie  wniosków do Sądu cechowego,

8)ustalanie zakładowego systemu wynagradzania,

9)przyjmowanie oraz wykreślenia członków Cechu

 

                                                     & 34

 

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

2.Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie  Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

                                                    & 35

 

1.Posiedzenia Zarządu zwołuje Starszy lub Podstarszy.

 

2.O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.

 

 

3.W posiedzeniach Zarządu uczestniczy kierownik Biura z głosem doradczym.

 

                                                    & 36

1.Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu.

 

2.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

3.Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

 

 C. KOMISJA  REWIZYJNA

 

                                                     & 37

 

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu , z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

 

2.Komisja Rewizyjna składa się  z 3-ch członków  i 2 -ch zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków cechu, a w przypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów  spośród delegatów na okres kadencji Zarządu.

Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów , lecz nie mniej niż 50% głosów.

Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę , sekretarza.

W razie niemożliwości pełnienia funkcji przez członka komisji w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

 

                                                        & 38

 

1.Do zadań komisji rewizyjnej należy:

 

1)badanie przynajmniej raz  na pół roku działalności statutowej Cechu , z tym że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub Zarządu Cechu- badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

2)badanie rocznych sprawozdań finansowych ( bilansów ) oraz zgłaszanie  Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

3)składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4)przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielnie absolutorium Zarządowi,

5)wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,

 

2.Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony  przez komisję Rewizyjną.

 

 D. SĄD  CECHOWY

                                                       & 39

 

Sąd Cechowy jest organem orzekającym w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, której podlegają wszyscy członkowie Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła lub innej działalności gospodarczej.

 

                                                        & 40

 

1.Sąd Cechowy składa się z 3-ch członków i 2 zastępców ,wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków cechu, a w przypadku Walnego Zgromadzenia  delegatów spośród delegatów na okres kadencji Zarządu. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów

2.Sąd Cechowy wybiera spośród siebie przewodniczącego ,  zastępcę przewodniczącego, sekretarza.

 

3.Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu cechu lub z własnej inicjatywy

 

4.Sad cechowy orzeka w składzie trzyosobowym, któremu przewodzi Przewodniczący Sądu lub jego zastępca i orzeka w liczbie co najmniej połowy statutowej liczby członków.

 

                                                       & 41

 

1.Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

 

  1)  upomnienie,

  2)  nagana

  3)  pozbawienie prawa korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres do 1 roku,

  4)  pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,

  5)  wykluczenie.

 

 

2.   W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia kary- zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach  statutowych  organizacji rzemieślniczych,

 

 

                                                       & 42

 

1.Wykluczenie członka cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny , gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest zarówno z postanowieniami statutu jak i zasadami współżycia społecznego.

 

2.Za ważną przyczynę wykluczenia uznać należy w szczególności :

 

1)popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z niskich pobudek, gdy przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,

2)uporczywe niewykonywanie postanowień statutu lub uchwał organów cechu,

3)nie opłacenie składek członkowskich przez okres ponad sześciu miesięcy,

4)naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej,

5)stwierdzenie istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z prowadzeniem procesu przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

 

3.Sąd cechowy przed wydaniem orzeczenia w sprawie wykluczenia członka Cechu , winien obligatoryjnie zasięgnąć opinii radcy prawnego .

 

 

                                                       

& 43

 

1.Od orzeczenia Sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego działającego w organizacji której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia,

2.Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

 

 

                                                       & 44

 

 

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do Zarządu Cechu.

 

 

                                                      & 45

 

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 

 

 

                                                          

V. SEKCJE TERENOWE  I ZAWODOWE.

 

                                                       & 46

 

1.Członkowie Cechu wykonujący rzemiosła  na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin tworzą sekcje terenowe.

2.Członkowie cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.

3.W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w & 24  ( zebrania środowiskowe)

4.Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu.

5.Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd .Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu cechu z głosem doradczym.

 

6.Do zadań sekcji należy :

1)oddziaływanie na członków cechu w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania żądań gospodarczych i społecznych,

2)prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej,

3)zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb reprezentowanych zawodów,

4)otaczanie opieką pracowników młodocianych pobierających naukę zawodu oraz prowadzenie działalności mediacyjnej w przypadku sporów wynikłych na tle procesu szkolenia

5)Aktywizowanie rzemieślników do udziału w pracach na rzecz rzemiosła

 

7.Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.

 

8.Swoje opinie, postulaty i wnioski sekcje zawodowe i terenowe zgłaszają Zarządowi Cechu, nie maja uprawnień do występowania na zewnątrz.

 

VI .  KOMISJE ZARZĄDU CECHU.

                                                 

                                                     & 47

 

1.Dla wykonywania ważnych zadań cechu , zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki i rzetelnego wykonywania zawodu, a także do rozpatrywania skarg na działalność jego członków, w zależności od potrzeb, Zarząd cechu może powołać komisje.

2.W przypadku sprawowania przez Cech bezpośredniego nadzoru nad szkoleniem zawodowym pracowników młodocianych, powołanie komisji mającej  określone w tym przedmiocie zadania i kompetencje - jest obligatoryjne.

3.Komisje maja charakter opiniodawczy oraz doradczy i swoje wnioski przedstawiają Zarządowi Cechu.

4.Członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd cechu.

5.Kadencja komisji jest równa kadencji Zarządu cechu.

6.Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.

 

                                                      & 48

 

1.W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych,

2.Komisje mogą korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.

 

 

 

 

 

 

VII. ZASADY GOSPODARKI  FINANSOWEJ  CECHU

 

 

                                                     & 49

 

1.Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie , opłaty za świadczenia cechu, darowizny i dobrowolne świadczenia oraz inne wpływy  z działalności gospodarczej, wpływy z najmu pomieszczeń użytkowych,

2.Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie,

3.Zasadą  gospodarki finansowej cechu jest samowystarczalność,

4.Szczegółowe zasady gospodarki  finansowej Cechu uchwala Walne Zgromadzenie,

5.Zasady wynagradzania pracowników Cechu należy do Zarządu cechu.

 

                                                      & 50

 

Cech będąc członkiem organizacji wymienionych w & 4 statutu, uczestniczy w kosztach tych organizacji na zasadach określonych w deklaracji akcesyjnej.

 

 

 

VIII. BIURO CECHU

 

 

                                                    & 51

 

1.Kierownik Biura kieruje jego pracą, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad ich wykonaniem,

2.Kierownik Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganiem prze cech obowiązującego prawa oraz dyscypliny finansowej,

3. W przypadku, gdy wykonanie uchwały lub decyzji , bądź innego działania organu Cechu powoduje lub spowodować może naruszenie prawa , Kierownik Biura cechu obowiązany jest wystąpić na piśmie do organu, który kwestionowane działanie podjął , o jego zmianę lub uchylenie

4.Kierownik Biura bierze udział w obradach walnego Zgromadzenia i Zarządu cechu z głosem doradczym,

5.Kierownik Biura podlega bezpośrednio Starszemu cechu.

            

 

                                                    & 52

 

 

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Kierownik Biura cechu.

 

 

 

 

 

IX. REPREZENTACJA CECHU

 

 

                                                    & 53

 

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz Kierownika Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa

 

 

                                                    & 54

 

1.Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Kierownikiem Biura Cechu, a w okresie jego nieobecności -łącznie z upoważnionym przez Kierownika Biura pracownikiem Cechu.

 

2.Zarząd cechu może udzielić Kierownikowi Biura cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem a, także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych

 

 

X. POSTĘPOWANIE  ODWOŁAWCZE

 

                                                    & 55

 

1.Od decyzji Zarządu wydawanych w sprawach ze stosunku członkostwa , zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego Zgromadzenia.

2.Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni , licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania,

3.Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty  otrzymania ich przez Cech,

4.Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu , jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy , a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami,

5.Cech jest obowiązany jest dostarczyć odpis uchwały organu odwoławczego wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 

 

XI. LIKWIDACJA  CECHU.

 

                                                     & 56

 

 

1.Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 oddanych głosów.

2.Uchwała o likwidacji , o której mowa w ust. 1 ,określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego, powołuje likwidatora ,oraz określa cel, na który będzie przeznaczony majątek cechu.