Usługi Cechu

Do podstawowych zadań statutowych Cechu należy:

 • reprezentowanie członków wobec organów administracji i samorządów lokalnych,

 • nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych (od spisania umowy do zdania egzaminu czeladniczego),

 • sporządzanie w imieniu członków  umów i wniosków  do OHP o wypłatę refundacji wynagrodzeń uczniowskich,

 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego po zdaniu egzaminu czeladniczego przez uczniów,

 • doradztwo i instruktaż w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej a w tym :

  • sporządzanie wszelkich deklaracji finansowych oraz rozliczeń rocznych,

  • sporządzanie deklaracji ZUS i ich przekazywanie drogą elektroniczną -  (odpłatnie),

  • pisanie podań wniosków i odwołań,

  • pomoc w kompletowaniu akt osobowych pracowników i uczniów,

  • informacje i porady w zakresie bhp i kodeksu pracy,

  • inne sprawy w zależności  od potrzeb naszych członków rozpatrywanie skarg i wniosków,

  • organizowanie imprez okolicznościowych dla zrzeszonych członków.