Informacje o Cechu

Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży powstał 30 czerwca 1953 roku po kolejnej reorganizacji struktur terytorialnych rzemiosła - w miejsce Powiatowych Związku Cechów, powstały Cech Rzemiosł Różnych.

Pierwsze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Różnych miało miejsce w 1956 roku. W tej formie Cech działał do lipca 1975 roku.

W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży został zlikwidowany, a członkowie zostali przeniesieni do Cechu Rzemiosł Różnych w Pile i Wągrowcu.

 

Dnia 22 czerwca 1977 roku na podstawie decyzji Wojewody Pilskiego z dnia 28 lipca 1977 roku została reaktywowana działalności Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży , który działa do chwili obecnej.

 

Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą określoną w ustawie o rzemiośle i zatrudniającą pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, którzy obowiązani są uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie są członkiem właściwej izby rzemieślniczej. Posiada osobowość prawną.

 

Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Cech działa na terenie całego kraju zgodnie z zapisem w statucie. Obecnie członkami cechu są pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast i gmin: Chodzież, Ujście, Budzyń , Margonin , Szamocin. Cech zrzesza około 100 zakładów rzemieślniczych Zadania Cechu określa & 5 statutu Cechu.