Przedłużenie do 7 czerwca 2020 r.

Aktualności

  • Dodano: 2020-05-27

Przedłużenie do 7 czerwca 2020 r.


Ustawowe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.


Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w art. 15 f określa iż :

  1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm. 7) pracodawca zwalnia  młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

W związku  z powyższym wszyscy pracownicy młodociani (również te osoby które ukończyły 18 lat) są ustawowo  zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do7 czerwca 2020 r. ,

Uwaga - termin ten może ulec wydłużeniu.


Najnowsze informacje

Przedłużenie do 28 czerwca 2020r.

Przedłużenie do 28 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej