Postępowanie z młodocianymi a refundacja

Aktualności

  • Dodano: 2020-04-07

Postępowanie z młodocianymi a refundacja


Postępowanie z młodocianymi a refundacja

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii i idącymi za tym obostrzeniami  dotyczącymi m.in. zamknięcia placówek oświatowych oraz ograniczeniem zajęć praktycznej nauki zawodu u pracodawców przekazuję poniżej informacje dotyczące postępowania w zaistniałej sytuacji oraz w kontaktach z pracodawcami lub rodzicami młodocianych pracowników :

  1. Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawach szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (...), Dz. U. 20, poz. 43 - umożliwia w & 4 ust.2  przeprowadzenie zajęć praktycznych zaplanowanych  do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek sytemu oświaty, w uzgodnieniu  z pracodawcą, do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.
  2. Powyżej przywołane rozporządzenie MEN  w & 4 ust. 3 wlicza  okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust 2 pkt. 1 ustawy PRAWO OŚWIATOWE (dofinansowanie  kosztów po wyszkoleniu i zdania egzaminu przez młodocianego wypłacane przez gmin). Zapis ten ma również odzwierciedlenie w spec ustawie z dnia 13 marca 2020 r.
  3. Przepisy regulujące dokonywanie refundacji przez jednostki OHP nie zmieniły się od dnia 12 marca br. W związku z tym refundacja może być dokonana po faktycznej wypłacie wynagrodzenia młodocianemu pracownikowi i opłaceniu 

Najnowsze informacje

Przedłużenie do 28 czerwca 2020r.

Przedłużenie do 28 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej

Przedłużenie do 7 czerwca 2020 r.

Ustawowe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Czytaj więcej

Młodociani - możliwość powrotu do nauki zawodu

Młodociani - możliwość powrotu do nauki zawodu

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa Ważne zmiany terminów podatkowych

Tarcza antykryzysowa reguluje m.in. terminy wnoszenia podatków od towarów i usług, podatek od nieruchomości, opłaty z...

Czytaj więcej