Postępowanie z młodocianymi a refundacja

Aktualności

 • Dodano: 2020-04-07

Postępowanie z młodocianymi a refundacja


Postępowanie z młodocianymi a refundacja

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii i idącymi za tym obostrzeniami  dotyczącymi m.in. zamknięcia placówek oświatowych oraz ograniczeniem zajęć praktycznej nauki zawodu u pracodawców przekazuję poniżej informacje dotyczące postępowania w zaistniałej sytuacji oraz w kontaktach z pracodawcami lub rodzicami młodocianych pracowników :

 1. Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawach szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (...), Dz. U. 20, poz. 43 - umożliwia w & 4 ust.2  przeprowadzenie zajęć praktycznych zaplanowanych  do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek sytemu oświaty, w uzgodnieniu  z pracodawcą, do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.
 2. Powyżej przywołane rozporządzenie MEN  w & 4 ust. 3 wlicza  okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust 2 pkt. 1 ustawy PRAWO OŚWIATOWE (dofinansowanie  kosztów po wyszkoleniu i zdania egzaminu przez młodocianego wypłacane przez gmin). Zapis ten ma również odzwierciedlenie w spec ustawie z dnia 13 marca 2020 r.
 3. Przepisy regulujące dokonywanie refundacji przez jednostki OHP nie zmieniły się od dnia 12 marca br. W związku z tym refundacja może być dokonana po faktycznej wypłacie wynagrodzenia młodocianemu pracownikowi i opłaceniu  składek ZUS oraz udokumentowaniu tego faktu przez pracodawcę wraz z wnioskiem o ich zwrot.
 4. KWESTIA WYPŁATY REFUNDACJI za okres niewykonywania pracy przez  młodocianego związany z zawieszeniem funkcjonowania jednostek oświatowych jest uregulowana w ustawie z dnia31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Stanowi o tym art. 15 f  (Dz. U. 2020, poz. 568).
 5. Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 15 f przywołanej powyżej ustawy pracodawca może (NIE MUSI) wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenie w całości lub w części za okres zwolnienia ze świadczenia pracy w ramach praktycznej nauki zawodu i zachowuje prawo do refundacji z tego tytułu. W przypadku wypłacenia  wynagrodzenia w całości lub w części pracodawca do wniosku o refundację dołącza dokument potwierdzający wypłatę (może to być przelew bankowy, a w przypadku odbioru osobistego wynagrodzenia - pokwitowanie jego otrzymania) oraz potwierdzenie opłacenia składki za ubezpieczenie społeczne.
 6. W przypadku, kiedy pracodawca zostanie zwolniony z opłacenia składek  na ubezpieczenie społeczne to nie ma podstawy do ich refundowania, gdyż pracodawca nie będzie ponosił ich kosztów. Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca w tym przypadku złoży oświadczenie, że został zwolniony z opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne wskazując podstawę tego zwolnienia.
 7. ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODRCZEJ A ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO Z MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI - zawieszenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej jest możliwe tylko wówczas, gdy nie zatrudnia on pracowników w tym pracowników młodocianych.                                    PRZESŁANKI  rozwiązania umowy o pracę zawartej z młodocianym określone zostały w art. 196 KODEKSU PRACY. Zgodnie z przepisem rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:  
 • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych
 • ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania  zawodowego
 • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe

A zatem pracodawca nie może zwolnić pracownika młodocianego w drodze wypowiedzenia mu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powołując się na chęć zawieszenia działalności gospodarczej, gdyż zawieszenie działalności gospodarczej nie spełnia żadnej z wyżej wymienionych przesłanek rozwiązania umowy i pracę z młodocianym za wypowiedzeniem.

 

Źródło : Komenda Głóna OHP , z dn. 01.04.2020 r. 

 
 
 •  

Najnowsze informacje

Pożegnanie Pani Lucyny Sworowskiej

Pożegnanie Pani Lucyny Sworowskiej.

Czytaj więcej

Zakończenie Roku 2020/2021

Zakończenie Roku 2020/2021

Czytaj więcej

Urząd Miasta - inicjatywa ustalenia świętem państwowym Powstania Wielkopolskiego

Inicjatywa uczczenia zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Czytaj więcej